O nás

Co to znamená MAS?

MAS je zkratka pro Místní akční skupinu, což je termín, který se obecně používá pro uskupení členů se zájmem o regionální dění. Ta naše zastřešuje region Středního Polabí. V České republice však rozhodně není jediná. Celkem je jich 180.

Čemu se MAS věnuje?

Místní akční skupina se ze své definice snaží podpořit rozvoj regionu a zlepšit kvalitu života jeho obyvatel. Činí tak prostřednictvím vlastních projektů i díky schopnosti zprostředkovat místním žadatelům finance z evropských fondů.

Mohu díky MAS získat finance na svůj projekt?

Velkou výhodou MAS je schopnost zprostředkovat finance z evropských fondů menším žadatelům. Pokud MAS projde procesem, kterému říkáme standardizace, může žádat o prostředky z Evropské unie. Ty následně přerozdělí mezi projekty, které jsou v souladu s jejími cíli.

Jakým vlastním projektům se věnuje MAS Střední Polabí?

Ze strategie regionu jasně vyplynulo několik důležitých oblastí, na jejichž rozvoji se MAS Střední Polabí přímo podílí. V prvé řadě je to dotační poradenství. Uvědomujeme si, že řada organizací má z žádosti o evropské finance zbytečné obavy a rádi bychom je zmírnili.

Podporujeme partnerství organizací, které sídlí v našem regionu. Činíme tak většinou prostřednictvím různých setkání, kde si mohou zástupci podobných organizací vyměňovat své zkušenosti. S tím souvisí i náš další cíl – jednotná propagace našeho regionu.

Podílíme se na projektech, které rozvíjejí cestovní ruch na našem území. V regionu je řada pozoruhodných míst, které mohou přivést turisty. Je však nezbytné pracovat na potřebné infrastruktuře a propagaci turisticky zajímavých míst.

Stejně tak podporujeme projekty, které rozvíjejí cyklodopravu v našem regionu. Naší prioritou je především jednotné řízení rozvoje cyklotras, které na sebe navzájem navazují.

V neposlední řadě je pro nás důležitá oblast ochrany životního prostředí, které se věnuje na našem území několik organizací. My se snažíme v prvé řadě dohlížet na jednotný koncept.

Jak je činnost MAS financována?

MAS získává finance z dotace Ministerstva pro místní rozvoj a z členských příspěvků. Zároveň MAS připravuje vlastní žádosti o dotace, díky nimž realizuje projekty na podporu výše zmíněných oblastí.

Kdo se může stát členem?

Do činnosti se může zapojit každý, kdo chce přispět k rozvoji našeho regionu. Členem se mohou stát fyzické osoby, podnikatelé, neziskové organizace i zástupci veřejného sektoru.

Jaké jsou výhody členství?

Všichni členové mají možnost ovlivňovat fungování a směřování MAS Střední Polabí a mohou se tak aktivně podílet na rozvoji regionu. Pro své členy pořádáme různé tematické akce a snažíme se podpořit jejich síťování. Členové MAS Střední Polabí mají také přístup ke všem důležitým informacím.

Jak se stát členem?

Pokud budete mít zájem stát se členem MAS, můžete vyplnit přihlášku, která je dostupná na našich webových stránkách. Vaše členství následně schvaluje Výbor MAS.

Nové členy v našich řadách rádi uvítáme. Stejně tak jsme otevřeni veškerým námětům a nápadům na zlepšení života v našem regionu.